A Széchenyi István Egyetem
Kutatási
Fejlesztési Támogatási Rendszere

SZABÁLYZATElfogadva a Szenátus 1999 november 22-i ülésén.
Legutolsó módosítás 2004. augusztus 30..
 

A K+F Támogatási Rendszer pénzügyi forrásai:


Kiemelt felhasználási területek:

1. Oktatóink, kutatóink tudományos konferenciákon történő előadástartásának és tudományos publikációk megjelentetésének támogatása. Konferenciák rendezésének támogatása,
2
. Egyetemi Publikációs Nívódíj,
3
. Belső (egyetemi) Kutatási Főirányok támogatása,
4
. Intézményi saját forrás biztosítása az OM, OTKA stb. K+F pályázatokon nyertes projektekhez,
5
. Pályázati Iroda működtetése,
6
. A SZE Elektronikus Folyóiratának működtetése.

7. Oktatóink, kutatóink doktorandusz-képzésben történő részvételének támogatása.
8. Hallgatóink TMDK tevékenységének támogatása.
9. Szakmai tudományos egyesületi tagság támogatása.
10. Intézményi szintű nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartása.

A felhasználás szabályai:

A K+F Támogatási Rendszer pénzeszközeinek felhasználására központilag, a SZE Tudományos Tanácsa javaslatai alapján kerül sor. A normatív kutatásfinanszírozási keret és a SZE saját forrásainak felhasználásáról a Főigazgató, a doktorandusz-képzésssel kapcsolatosan pedig az Universitas Győr Alapítvány Kuratóriuma hoz döntést. Pénzügyi támogatást kizárólag pályázati formában lehet elnyerni. A fenti kiemelt célok támogatási feltételeit az adott felhasználási területek Szabályzatai, Pályázati Felhívásai és ezek Értékelési Szempontjai tartalmazzák, amelyek jelen Szabályzat mellékletei.

Győr, 1999. november 22.

         Dr. Keresztes Péter
 
            főigazgató  s.k.

Mellékletek:

1. melléklet:

 Publikáció és Konferencia Támogatási Szabályzat,
2. melléklet: Egyetemi Publikációs Nívódíj Pályázati Felhívása és Értékelési szempontjai
3. melléklet: Belső Kutatási Főirányok Pályázati Felhívása,  a Pályázatok és a Főirányok Kutató-
munkájának Értékelési Szempontjai,
4. melléklet: A SZE Elektronikus Folyóiratának Működési Szabályzata
5. melléklet: A PhD képzés támogatási szabályzata.
6. melléklet: A SZE Tudományos és Művészeti Diákköreinek Szabályzata.
7. melléklet: Szakmai tudományos egyesületi tagság támogatási szabályzata.
8. melléklet: Szabályzat az intézményi szintű nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartásáról
 

 

 

Letölthető űrlapok:


 


 

 


1. melléklet

Publikáció és Konferencia Támogatási Szabályzat

1) A Széchenyi István Egyetem (SZE) a normatív kutatásfinanszírozási kerete terhére nyújt támogatást tudományos publikáció, művészeti alkotás megjelentetésére, konferencián történő előadás tartására. Ebből a keretből oktatási célú, továbbá tanszéki és fakultási tudományos kiadványok nem finanszírozhatók.

2) A Tudományos Tanács esetenkénti elbírálás alapján támogathatja a SZE és szervezeti egységei által rendezett szakmai és tudományos konferenciákat esetenként maximum 300.000,-Ft összeghatárig.

3) A Tudományos Tanács egyéni elbírálás alapján dologi támogatást nyújthat 100.000,- Ft összeg-határig a SZE teljes és részmunkaidőben alkalmazott oktatóinak, kutatóinak, PhD hallgatóinak szakmailag elismert periodikában, idegen nyelvű, lektorált tudományos publikáció megjelentetéséért. A támogatást pályázatban lehet kérni a pályázat időpontját megelőző 1 évben megjelent cikkre a cikk különlenyomatát és a lektorálás igazolását mellékelve, ahol a lektoráltság és referáltság követelményként előírva szerepel.

4) A Tudományos Tanács egyéni elbírálás alapján támogatást nyújthat maximum 200.000,- Ft öszszeghatárig a SZE teljes és részmunkaidőben alkalmazott oktatóinak, kutatóinak, PhD hallgatóinak tudományos publikáció és művészeti alkotás megjelentetésére és (hazai és külföldi) nemzetközi konferenciákon történő előadás megtartásához, évente maximum 2 alkalommal. Az előadás idegen nyelven történő megtartásának kötelezettsége nem vonatkozik a határon túli magyar tudományos szervezetek konferenciáira.

5) Az oktatók és az egyetem doktoranduszai részére nyújtott konferencia-támogatás utazási és tartózkodási (szállás, napidíj) költségek, konferencia részvételi díj és az előadás konferencia kiadványban történő megjelentetési költségeinek kiegyenlítésére fordítható.A támogatás feltétele, hogy az előadás teljes terjedelemben nyomtatott formában megjelenjen a konferencia kiadványában. E feltétel teljesülése hiányában a támogatás az egyetemnek visszafizetendő.

6) A Tudományos Tanács csak a Konferencia megrendezése előtt 30 nappal benyújtott pályázatokat véleményezi és támogatja. A benyújtott kérelmeknek tételesen tartalmazniuk kell, hogy a pályázó a támogatást milyen célra igényli és mellékelni kell az illetékes Tanszék Vezetőjének írásos véleményét.

7) Az oktatók és az egyetem doktoranduszai részére nyújtott konferencia támogatás előfeltétele a kitöltött pályázati adatlap, az előadás elfogadásának dokumentálása és az előadás összefoglalójának csatolása, valamint az, hogy a konferencia kiadványban, illetve művészeti alkotáson a szerző munkahelyeként a SZE szerepeljen . A támogatás feltételesen megítélhető dokumentálás nélkül is, de igénybe venni csak az elfogadás megfelelő dokumentálása után lehet.

8) A konferencia előadáshoz nyújtott támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik a felmerülő költségek egy részét más forrásból (pl. OM, Alapítványi, saját) biztosítják.

9) A Tudományos Tanács a Magyarországon rendezett nemzetközi konferencián csak az idegen nyelven történő előadástartáshoz nyújt támogatást. Ez esetben is csak a részvételi díj befizetése támogatható.

10)  Ugyanazon a konferencián egy előadás csak egyszeri támogatásban részesülhet.

11) Külföldi konferenciához kapott támogatás esetén a támogatottnak a hazaérkezés után 30 napon belül beszámoló jelentést kell benyújtania a Tudományos Tanácsnak és az előadást a konferencia kiadvány eredeti példányában vagy CD lemezen az Egyetemi Könyvtár részére átadnia.

13) A Szabályzat 5. és 11. pontjának előírásait be nem tartó pályázók 3 évig nem nyújthatnak be újabb pályázatot.

14) A konferenciákon elhangzott előadások anyagait, vagy a kiadványt, vagy CD-t illetve azok másolatát a pályázó az Egyetemi Könyvtár részére köteles leadni.

A támogatási kérelmeket a SZE Tudományszervezési és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportnál (Ig.ép. 302) folyamatosan lehet benyújtani, a Tudományos Tanács a beérkezett kérelmeket negyedévenként bírálja el.

Győr, 1999. február 14.
 

Utoljára módosítva: 2003. február 12.
 


 

 

2. melléklet

Egyetemi Publikációs Nívódíj
 
Pályázati Felhívása és Értékelési Szempontjai

 Az Egyetem – Szenátusának Sz/72-73/1995-96. számú határozatainak megfelelően – a Egyetemi Tudományos Tanácsának javaslatai alapján díjazni kívánja az oktatók / kutatók kiemelkedő publikációs tevékenységét a normatív kutatásfinanszírozási keret terhére: (A kutatásfinanszírozási keretet  évente az Oktatási Minisztérium határozza meg az egyetem előző évi tudományos kutatási teljesítménye alapján.)

1.  Pénzjutalomban részesíti az előző tanévben ( szept.1.- aug. 31.) megjelent referált publikációk (folyóirat, cikkek, konferencia kiadványok cikkei) szerzőinek egy-egy publikációját, illetve alkotását az alábbi két kategóriában:

Pályázni kategóriánként egy művel lehet. A pályázatra egyetemi, vagy főiskolai jegyzet nem nyújtható be. A társszerzővel készült publikációnál meg kell jelölni, hogy ki (kik) nyújtják be a pályázatot.

2. Kategóriánként Egyetemi Publikációs Nívódíjban részesíti a fent említett publikációk közül a szakmailag legmagasabb színvonalúnak ítélt publikációt. A díj összege a mindenkori minimálbér háromszorosa. Évente kategóriánként egy publikáció részesülhet Nívódíjban.

Referáltnak tekintendő az a publikáció,

Lektoráltnak tekintendő az a publikáció,


Pályázni olyan publikációkkal lehet, amelynek szerzői az egyetem főállású oktatói, kutatói továbbá olyan, az egyetemmel más jogviszonyban álló személyek, akik a publikációban munkahelyükként a Széchenyi István Egyetemet jelölik meg. Amennyiben a publikáción nem szerepel a szerző munkahelye, a pályázat formahibásnak tekintendő és azt a Tudományos Tanács értékelés nélkül visszaküldi a pályázónak.

A pályázatok a publikációjuk másolatával a Tudományszervezési és Nemzetközi Titkárságon (Ig.ép. 302 sz.) nyújthatjók be.

A pályázóknak publikációjuk másolatához a referálást igazoló dokumentumot, vagy a folyóirat/konferencia kiadvány szerkesztőbizottsága által felkért opponensek véleményét is mellékelniük kell. A jutalmak és nívódíjak odaítélésére a főiskola Tudományos Tanácsa tesz javaslatot a főigazgatónak.

A Publikációs Nívódíjat azok a pályázók nyerhetik el, akik a megjelent publikációjuk másolatát azzal a nyilatkozattal juttatják el a Tudományos Tanács titkárához, hogy részt kívánnak venni a Publikációs Nívódíj pályázaton is.

A pályázatok beadási határideje minden év szeptember 15.
A jutalmak és nívódíj odaítélésére a Tudományos Tanács novemberi ülésén tesz javaslatot a rektornak.

Győr, 1997. december 12.

Utoljára módosítva: 2003. február 12.
 
 

Publikációs Nívódíj Pályázat értékelési szempontjai
A benyújtott pályázatok értékelésének előfeltétele, hogy publikációban a szerző munkahelyeként a Széchenyi István Egyetem szerepeljen.

A benyújtott pályázatokat a Tudományos Tanács tagjai az alábbi szempontok alapján pontozással véleményezik :

 Publikációs Nívódíj pályázat értékelési szempontjai
 

1.) Publikáció formája

 idegennyelvű szakkönyv (részlet)
 
idegennyelvű tankönyv (részlet)

 idegennyelvű folyóiratcikk
 magyar nyelvű szakkönyv
 magyar nyelvű tankönyv
 idegennyelvű konferencia kiadvány
 magyar nyelvű folyóiratcikk
 magyar nyelvű konferenciakiadvány


2.) Publikáció terjedelme

 több, mint 50 oldal
 10 - 50 oldal között
 kevesebb, mint 10 oldal


3.) Referálás, lektori vélemények

 több pozitív írott vélemény
 egy pozitív írott vélemény
 nincs visszhang


4.) A kiadó, folyóirat szakmai tekintélye

 magas
 közepes
 mérsékelt


Elérhető pontszám pályázatonként összesen 0 - 10 pont.

A Tudományos Tanács csak 2,0-nél magasabb átlagpontszám esetén tesz javaslatot jutalmazásra.

A Publikációs Nívódíjra javasolt pályázatról a Tanács szakmailag kompetens tagjai rövid szöveges értékelést állítanak össze.
 

Győr, 1998 január 14.

Utoljára módosítva: 2003. február 12.
 


 

 

3. melléklet

Pályázati felhívás

Belső Kutatási Főirányok TámogatásáraA Széchenyi István Egyetem az intézmény kutatási potenciáljának erősítésére és fő kutatási profiljainak kialakítására belső pályázatot hirdet. A pályázaton indulhatnak már működő és újonnan alakuló kutató kollektívák, attól függetlenül, hogy egy tanszék keretében vagy tanszéki együttműködés keretében alakultak.

A pályázat feltételei:
 


Személyi feltétele:
 


A pályázat tartalma:

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia, illetve a következő kérdésekre kell választ adnia:


Elbírálás:

A pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el és tesz javaslatot a Rektornak a kutatási támogatás folyósítására.
A támogatott pályázatoknak a következő év január 15 - ig kutatási beszámolót kell készíteniük. A beszámolókat a Tudományos Tanács értékeli és rangsorolja a teljesítést.
A kutatási főirányok fő célja az, hogy a Széchenyi István Egyetem kutatási potenciálja erősödjön. Ezért a kutatási tervek összeállításánál, a teljesítésnél és annak elbírálásában is a figyelembe kell venni a scientometria elveit.
Azok kutatási témák, amelyek már legalább 3 éve folyamatos támogatást kapnak és amelyeknek beszámolási időpontot megelőző 3 évben nem sikerült főiskolán kívüli pályázati, vagy ipari K+F forrásból legalább 1.000.000,- Ft-os támogatáshoz jutniuk, bírálati eljárás nélkül eredménytelennek tekintendők.
Ha mindegyik pályázat teljesítése eredményesnek ítéltetik, az utolsó két helyre rangsorolt pályázati tevékenységnek a további támogatásért a soron következő pályázaton újra kell indulnia, a többieknek csak egy munkatervet kell összeállítaniuk és elfogadtatniuk a következő évre ahhoz, hogy újra anyagi támogatásban részesüljenek.
Ha egy kutatási pályázat nem eredményes, akkor az nem pályázhat a soron következő pályázaton.
Ha egy vagy több pályázati kutatás nem eredményes, a felszabaduló támogatásra, illetve az eredményes, de az utolsó két helyre rangsorolt főirány versenytársaként évente új pályázatokat lehet benyújtani.

Győr, 2003. február 12.


 

 


 
 

Értékelés Szempontok a
Belső
Kutatási Főirány Beszámolójához

1.) Az elvégzett munka mennyisége

 3 - a pályázatban vállaltaknak teljes mértékben megfelel
 
2 - a pályázatban vállaltaknak csak részben felel meg

2.) Kapott eredmények értékelése

 3 - a kutatás hazai és nemzetközi vonatkozásban is kiemelkedően eredményes
 
2 -  a kutatás kiemelkedő hazai jelentőségű

 1 - a kutatás eredményes

3.) A kutatási időszakban végzett publikációs tevékenység értékelése (folyóirat,  konferencia-kiadvány)

 Minden egyes publikáció után:
 
1 - hazai referált konferencia kiadványban megjelent

 2 - hazai referált folyóiratban megjelent ill. nemzetközi referált konferencia kiadványban
  megjelent
 4 -  nemzetközi referált folyóiratban (idegen nyelven) megjelent
 2 - 6 könyv, könyvrészlet, monográfia

4.) Hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatok

 5 - a kutatás intenzív nemzetközi és hazai együttműködéssel valósult meg
 
3 -  a kutatás intenzív hazai együttműködéssel valósult meg

 1 - a kutatás külső kapcsolatrendszere nem jelentős

5.) Külső kutatási források megszerzése

 4 -  a kutatási téma pályázati forrásokból és a vállalkozási szférából is kapott támogatást,
 
és kutatási jelentés készült

 3 - a kutatási téma pályázati forrásokból és a vállalkozási szférából is kapott támogatást
 2 - a téma csak pályázati vagy vállalati támogatást kapott

6.) Hozzájárulás az oktatás színvonalához

 6 - doktori témák alapjául szolgál, egyetemi és főiskolai szintű képzésben új diszciplínák
 
meghonosítását segíti elő

 4- az egyetemi és főiskolai szintű képzésben is hasznosítható eredményeket hozott, és   jegyzet készült
 2 - a főiskolai képzés színvonalát emeli
 

Összpontszám: ...................

Az eredményesség előfeltétele: 3 évnél nem régebbi külső K+F forrás bevonásának igazolása.
Eredményesség határa: min. 10 pont


 

 


 
 

Értékelési Szempontok
a
Belső Kutatási Főirányok Pályázathoz

A Tudományos Tanácsminden tagja titkosan pontoz ennek az űrlapnak egy kinyomtatott példányán, a következő szempontok alapján:
 

1.) A kutatási terv minősítése

 5 - a téma aktuális, az Egyetem profiljába beilleszkedik, itt hosszú távon eredményesen   művelhető, nemzetközi jelentőségű eredmények várhatóak, a téma kutatása megfelelően előkészített
 
4 - a fenti szempontok közül nem mindegyik teljesül

 3- a fenti szempontok közül csak néhány teljesül
 2 - a fenti szempontok közül legfeljebb egy teljesül
 1 - a téma nem fontos

2.) A kutató kollektíva minősítése

 5 - a kutató kollektíva már eddig is, nemzetközi mércével is eredményesen dolgozott
 
4 - a kutató kollektíva jó, egyenként nemzetközileg is eredményesen, de közös munkájuk   kevés

 3 - a kutató kollektíva hazai szinten eredményes munkára képes
 2 - a kollektíva tagjai egyenként hazai szinten eredményesek
 1 - nincs a téma mögött ütőképes kollektíva

3.) A témavezető publikációs tevékenységének értékelése

 5 - az utóbbi tíz évben több mint 10 nemzetközileg referált publikáció
 
4 - az utóbbi tíz évben több mint 7 nemzetközileg referált publikáció

 3 - az utóbbi tíz évben több mint 4 nemzetközileg referált publikáció
 2 - az utóbbi tíz évben több mint 1 nemzetközileg referált publikáció
 1 - az utóbbi tíz évben nincs nemzetközileg referált publikáció

4.) A kutatás mennyire szolgálja az Egyetem nemzetközi és hazai tudományos életbe való integrációját

 5 - a kutatás kapcsán intenzív hazai és nemzetközi kapcsolatteremtés folyik
 
4 - a kutatás kapcsán főleg hazai kapcsolatok teremtődnek

 3 - a külső kapcsolatok megteremtése nem jelentős
 2 - a külső kapcsolatok megteremtésének lehetősége adott
 1 - semmilyen külső kapcsolat megteremtése nem lehetséges

5.) A kutatási téma művelése mennyire segíti újabb kutatási források megszerzését

 5 - nemzetközi és hazai pályázatokon is eredményesen szerepelhet, a vállalkozási szférától is remélhet támogatást, esetleg szabadalom kidolgozását eredményezheti
 
4 - hazai pályázatokon eredményes lehet, a gazdasági szférából is nyerhet támogatást

 3 - nehezen ítélhető meg, de van remény újabb források bevonására
 2 - csak speciális alkalmazási területen számíthat támogatásra
 1 - sem rövid, sem hosszútávon nem remélhető pótlólagos forrás

6.) Az oktatás színvonalának javításához való hozzájárulás

 5 - doktori témákat produkál, egyetemi szint felé mutat, új, modern diszciplínák meghonosodását segíti elő az oktatásban
 4 - egy doktori téma a tervben benne van, új diszciplínák megjelenését segíti elő
 3 - új ismeretek megszerzését segíti elő, új tárgyak megjelenéséhez is vezethet
 2 - a téma kidolgozása ismert, de az egyetemen nem rutinszerűen oktatott eredmények alkalmazását jelenti
 1 - az oktatás nem profitál a téma műveléséből

7.) A pályázat kidolgozásának színvonala

 5 - a pályázat jól kidolgozott kutatási elképzelés, szerkezete világos
 
4 - a kutatási elképzelés körvonalazott, de a kifejtés és a szerkesztés részben hiányos

 3 - a pályázat csak körvonalazza a kutatási témát és a várható eredményeket
 2 - a kidolgozásban koncepcionális és formai hibák is fellelhet?ek
 1 - a pályázatból nem derül ki világosan annak célja
 
 

Összpontszám.................
 
 
 
 


 

 

 

4. melléklet

A SZE Elektronikus Folyóiratának működési szabályzata

A folyóirat címe:    HUNGARIAN ELECTRONIC JOURNAL OF SCIENCES

A folyóirat nyelve:       angol, német, francia

Kitűzött cél:
 


Felelős vezetők:


A folyóirat személyi állománya:

Az folyóirat technikai munkatársai megbízással az egyetem főállású alkalmazottai lehetnek.

A folyóirat szekciói és szerkesztő bizottsági elnökei:

  Applied and Numerical Mathematics              Dr. Molnárka Győző
  Electrical Engineering                                   Dr. Keresztes Péter
  Mechanical Engineering                                Dr. Bukoveczky György
  Applied Linguistics                                          
  Transportation and Logistics                         Dr. Kovács Ferenc
  Enviromental Sciences                                  Dr. Bulla Miklós
  Information Technology and
  Telecommunication                                      Dr. Sziray József
  Legal
Sciences                                            Dr. Révész T. Mihály
  Economic Sciences
  Civil Engineering and Architecture                  Dr. Koren Csaba
  Sociology and Social Work                           Dr. Böhm Antal
  Musical Art                                                       Ruppert István
  Vocational Training                                       Dr. Szekeres Tamás


Finanszírozás:
 


A technikai szerkesztő-bizottság elnökét meghatározatlan időre a Főigazgató bízza meg.
A technikai szerkesztő-bizottság elnöke az elvégzett munkáról évente beszámol a Tudományos Ta-nácsnak.

Győr, 2000. október 3.
 


 

 

5. melléklet

A PhD képzés támogatási szabályzata

(Módosítva a kuratórium 2004. május 19-i ülésén)

A Széchenyi István Egyetem (SZE) oktatóinak és leendő oktatóinak tudományos továbbképzését (PhD tanulmányok folytatását) és a PhD fokozat megszerzését az Universitas Győr Alapítvány ösztöndíjak és költségtérítés odaítélésével támogatja. Jelen Szabályzat e továbbképzési ösztöndíjak elnyerési feltételeit és a támogatott PhD hallgatók teljesítményének értékelési szabályait tartalmazza.

Az Universitas Győr Alapítvány Kuratóriuma az ösztöndíj pályázatok véleményezésére és az ösztöndíjasok teljesítményének értékelésére a Széchenyi István Egyetem Tudományos Tanácsát kéri fel. Az ösztöndíj pályázatok benyújtási határideje minden évben szeptember 1.

Nappali tagozatos szervezett PhD képzés

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele:

Az Alapítvány Kuratóriumához benyújtott pályázat mellékletei:

Levelező tagozatos szervezett PhD képzés

Levelező PhD képzéshez ösztöndíjat csak a Széchenyi István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársak (ide értve a Felsőoktatási Törvény hatálya alá tartozó külső tanszék/ek/ hasonló jogviszonyban foglalkoztatott munkatársait is) kaphatnak.

Az ösztöndíj és költségtérítés:

A támogatás feltétele:

A pályázó vállalja, hogy a doktori tanulmányi időszakot követően legalább 3 évig a Széchenyi István Egyetem főállású oktatója-kutatójaként tevékenykedik.

Az Alapítvány Kuratóriumához benyújtott pályázat mellékletei:

PhD képzés egyéni felkészüléssel

PhD képzéshez egyéni felkészüléssel ösztöndíjat csak a Széchenyi István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársak (ide értve a Felsőoktatási Törvény hatálya alá tartozó külső tanszék/ek/ hasonló jogviszonyban foglalkoztatott munkatársait is)   kaphatnak.

Az ösztöndíj és költségtérítés:

A támogatás feltétele:

A pályázó vállalja, hogy a PhD fokozat megszerzését követően legalább 1 évig a Széchenyi István Egyetem főállású oktatója-kutatójaként tevékenykedik.

Az Alapítvány Kuratóriumához benyújtott pályázat mellékletei:

A pályázatok és teljesítmények értékelése:

Az Alapítvány minden szeptember 1-ig a doktorandusztól írásos beszámolót, a jelölt egyetemi tanszékvezetőjétől rövid írásos értékelést kér az előző évben végzett munkáról.

A Tudományos Tanács a beszámoló és az értékelések alapján minősíti a doktorjelölt munkáját

A pályázatokat és az éves teljesítményeket a Tudományos Tanács minden évben szeptember 15-ig értékeli és az értékelést eljuttatja az Universitas Győr Alapítvány Kuratóriumának.

A Tudományos Tanács tagjai a pályázatokat rangsorolják és a doktorjelöltek munkáját megfelelő, vagy nem megfelelő minősítéssel értékelik.

50%-nál nagyobb arányú nem megfelelő minősítés esetén a Tudományos Tanács megfontolásra javasolja az Alapítvány Kuratóriumának az ösztöndíj folyósításának megszüntetését.

A Kuratórium a Tudományos Tanács javaslata alapján dönt az ösztöndíj és költségtérítés odaítéléséről, illetve folyósításának folytatásáról, megszüntetéséről, illetve visszafizetéséről.

Tudományos eredmények bemutatása:

A Tudományos Tanács minden évben a SZE Tudományos Nap keretében megrendezi a Doktoranduszok Fórumát, amelyen az Alapítványtól az előző évben támogatást kapott doktorjelöltek előadásban számolnak be eredményeikről az Egyetem tudományos közvéleményének.

Záradék

-         Az SZJA 1 % évente felajánlott és az APEH által átutalt összege.

-         Az alapítványi lekötött tőke hozadéka.

-         A külső szervezetek céltámogatása.

Győr, 2004. május 19.

 

    Dr. Szekeres Tamás sk.                                        Dr. Czinege Imre sk.
    a kuratórium társelnöke                                              rektor
 
 
 


 

 

6. melléklet

A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsok
Szervezeti
és Működési Szabályzata

A SZE Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsainak szervezeti és működési szabályzata az egyetemen folyó tudományos és művészeti diákköri munka tapasztalatainak figyelembevételével készült. (A tudományos és művészeti diákkör rövidítése a továbbiakban TMDK).

1. A Szabályzat célja, hogy szervezett keretet adjon a TMDK munkának és elősegítse, hogy a hallgatók, oktatók mind nagyobb számban kapcsolódjanak be a TMDK mozgalomba. A TMDK mozgalom célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy szakterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe.

A TMDK mozgalom elősegíti:
• a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos és művészeti ismeretek és készségek megszerzését,
• a tudományos kutatási és művészeti módszerek, eljárások elsajátítását, a nyelvtudás gyarapítását,
• a hazai és külföldi tudományos és művészeti eredmények megismerését,
• az oktatók és hallgatók közötti - a oktató-nevelő munka hatékonyságát elősegítő - jó kapcsolatok kialakítását.

2. A Tudományos és Művészeti Diákkörök működése

A hallgatók TMDK munkája oktató(k) vezetésével történik és az adott művészeti terület, szakma, vagy tudományterület mélyebb megismerését, a kutatási módszerek elsajátítását, a hallgatók képességeinek kibontakoztatását segíti elő. A TMDK keretei között a hallgatók mindenkori tanulmányi alapfeladatukat meghaladó, illetve kiegészítő ismeretek elérésére törekednek. Munkájuk eredményét a tudományos publikációk és szakmai dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek megfelelő dolgozatban foglalják össze, illetve művészeti előadásban mutatják be.

3. A Tudományos és Művészeti Diákkörök irányítása - az Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa

Az intézményi TMDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetem tudományos rektor-helyettesének felügyelete alatt működő egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TMDT) látja el.

A TMDT munkáját az elnök irányítja. Az egyetemi TMDT elnökét az egyetem rektora bízza meg határozatlan időre. Az adminisztratív ügyek vitelét a Rektori Hivatal egy munkatársa végzi.

Az egyetemi TMDT tagjai a intézeti TMDT elnökök (minden intézetből egy-egy oktató) és a Diákparlament Felsőházának Tanulmányi megbízottja.

Az egyetemi TMDT folyamatosan ellátja a TMDK munka irányítását, koordinálását, ellenőrzését. Szorgalmazza a tudományos és művészeti kapcsolatok kialakítását és az eredményes munka elismerését, valamint folyamatosan propagálja a diákköri munka hasznosságát. Irányítja a fakultási konferenciák szervezési munkáját, elősegíti a kiemelkedő TMDK munkák részvételét az országos, illetve társintézmények TDK konferenciáin, hazai és külföldi szakmai-tudományos konferenciákon, művészeti rendezvényeken.

Az egyetemi TMDT feladata:
• kidolgozza
az egyetemi TMDT Szabályzatát,
• kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Szakmai Bizottságokkal továbbá tudományos és művészeti szervezetekkel és egyesületekkel,
• elősegíti a TMDK munkák szakmai nyilvánosságának megteremtését, publikálását, bemutatását, hasznosítását,
• meghatározza az egyetemi TMDK konferenciák időpontját, figyelemmel a félévi időbeosztásra,
• évenként írásos beszámolót készít a SZE Tudományos Tanács számára a TMDK mozgalom eredményeiről, helyzetéről, problémáiról.

A beszámoló jelentésről a tudományos rektor-helyettes minden alkalommal kikéri a  SZE Tudományos Tanács véleményét.

A TMDT éves munkaterv alapján dolgozik. Az  egyetemi TMDT üléseit az elnök félévenként legalább egyszer hívja össze. A TMDT üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök eljuttatja
• az
egyetem tudományos rektor-helyettesének

• a karok dékánjainak
• a TMDT tagjainak,
• az intézetek és tanszékek vezetőinek,
• a határozatok végrehajtásában érdekelteknek.

4. Az  Intézetek Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsai

Az intézet Tudományos és Művészeti Diákköri munkájának szervezését az intézet tudományos igazgató-helyettesének felügyelete alatt működő intézeti TMDT látja el.
Az intézeti TMDT munkáját az elnök irányítja. Az intézeti TMDT elnökét az intézet igazgatója bízza meg határozatlan időre.

Az intézeti TMDT tagjai a tanszéki TMDK felelősi feladattal megbízott oktatók és az intézethez tartozó szakok szakbizottságai által delegált egy-egy hallgató.

Az intézeti TMDT-k az alábbiak:

• Építési és Környezetmérnöki Intézet Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa,
• Informatikai
és Villamosmérnöki Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,

• Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,
• Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,
• Állam és Jogtudományi Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,
• Egészségügyi és Szociális Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa.
• Zeneművészeti Intézet Művészeti Diákköri Tanácsa.

A intézeti TMDT-k feladatai:
• közvetlenül segítik, és évente értékelik az intézet TMDK tevékenységét,
• figyelemmel kísérik, hogy minden évben szeptember 20-ig a hallgatók megismerjék az oktatási szervezeti egységek által javasolt TMDK témákat, a konzultáló oktatókat (tanszéki hirdetőtábla),
• megszervezik az egyetemi TMDK konferencia fakultási szekcióit,
• összegyűjtik és előkészítik az intézethez tartozó, egyetemi konferencián a zsűrik által pályázatokra és az Országos Diákköri Konferenciára (OTDK) javasolt dolgozatokat a hazai és nemzetközi konferenciákon való bemutatásra,
• javaslatot tesznek
a kimagasló TMDK munkát végző hallgatók és oktatók munkájának elismerésére,
• írásban beszámolnak az intézet tudományos igazgatóhelyettesének és az egyetemi TMDT-nek az intézeti TMDK munka eredményeiről, helyzetéről és problémáiról.

5.Konferenciákon, pályázatokon történő részvétel

A pályázatokra vagy OTDK-ra javasolt TMDK dolgozatokat egységes borítóba kötve - a konzulens által jóváhagyott, kiadványban közlésre alkalmas tartalmi összefoglalóval - a pályázat vagy OTDT által előírt példányszámban - az intézet TMDT elnökének kell beadni.
Záróvizsgát tett hallgató végzése után l éven belül adhat be TMDK dolgozatot, ami nem lehet azonos a diplomatervével.
A beadott dolgozatokról a pályázatok kiírásában ill. az OTDK szekcióinak felhívásaiban szereplő szempontok szerint, bírálatot a fakultás TMDT elnöke készítteti el.

Az OTDK.-ra való küldésr?l az egyetemi konferencia intézeti szekció zs?rijei döntenek.
Az OTDK szekciórendez? intézményeivel a kapcsolatot az intézeti TMDT-k bevonásával az egyetemi TMDT tartja.
Az egyetemi TMDT szorgalmazza az OTDK-n kiemelked?en szerepl?k erkölcsi elismerését.

6. Egyetemi Tudományos és M?vészeti Diákköri Konferenciák szervezése

Az egyetemi TMDT koordinálásában az országos konferencia évében az őszi félévben, egyébként félévenként kerül sor intézményi konferenciák megrendezésére, amelyeket az intézeti TMDT-k szerveznek és rendeznek.
Az egyetemi konferencián a hallgatók dolgozattal, modellel, szoftverrel, vagy egyéb írásos anyaggal vehetnek részt, amelyt?l a konzulens tanár javaslatára az intézeti TMDT döntése alapján el lehet térni.
A munka rövid írásos összefoglalójának minden esetben meg kell lennie. A konferencián kerül sor a hallgatók munkájának megvitatására, értékelésére. A konferenciák segítsék el? a hallgatók előadó és vitakészségének kialakulását és fejlesztését, a diákköri alkotómunka elismerését, propagálását.
Az egyetemi konferencia az a fórum, ahol az előadások és az azt követ? viták alapján a zsűrik értékelik és rangsorolva jutalmazásra javasolják a tudományos követelményeknek megfelelő pályamunkákat, ajánlják az országos konferencián, vagy más országos pályázaton való bemutatásra.
A TMDK konferencia szekcióülésein szorgalmazni kell a hallgatók, oktatók széles körű részvételét és minél több külső szakember meghívását.
A TMDK mozgalom keretében egyéb rendezvények (előadások, bemutatók stb.) is szervezhetők.

7. A TMDK munka intézeti feltételei

Az intézet tudományos igazgató-helyettese a TMDK tevékenység elősegítése érdekében:
• folyamatosan
figyelemmel kíséri és ellenőrzi az oktatási egységek TMDK munkáját,

• a tanszékekről minden évben szeptember 10-ig bekéri a tanszék által meghirdetett feladatmegoldó és TMDK témákat a konzultálásra vállalkozó oktatók nevének feltüntetésével és felkéri a tanszékeket a TMDK témák nyilvános (tanszéki hirdetőtáblán történő) meghirdetésére,
• az intézet lehetőségeinek megfelelően biztosítja a TMDK munkát kiemelkedően végző hallgatók és segítő oktatók elismerését.

A tanszékvezetők a diákköri munka elősegítése érdekében:
• gondoskodnak arról, hogy minden évben szeptember 20-ig a hallgatók megismerjék a tanszék által javasolt TMDK témákat, és a konzultáló oktatókat (tanszéki hirdetőtábla),
• lehetőség szerint biztosítják a TMDK munkát végzők részére a dologi eszközöket és a működési feltételeket,
• figyelemmel kísérik és támogatják a konzulens oktatók tevékenységét,
• a konzulens oktató kezdeményezésére indokolt esetben hozzájárulhatnak az eredményes TMDK munkát végző hallgató oktatási kedvezményben részesítéséhez (témához kapcsolódó előadások, gyakorlatok
, mérések, feladatok alól történő felmentés, félévvégi követelmények teljes vagy részleges elismerése stb.).

8. A hallgatók eredményes munkájának elismerése

Az egyetemi TMDK, vagy országos TDK konferencián való részvételt a leckekönyvbe be kell jegyezni. (A hallgató melyik évben, milyen szekción vett részt TMDK dolgozattal.). A bejegyzést a tanulmányi osztály végzi az egyetemi TMDT elnökének tájékoztatása alapján.
A TMDK tevékenység elbírálásának, jutalmazásának alapja:
• az
egyetemi konferencián való részvétel, és az elért eredmény,

• az országos rendezvényen való eredményes szereplés.
a feladatmegoldó és nyelvi versenyen elért kiemelkedő eredmény,

A hallgatók TMDK munkáját figyelembe kell venni:
• kiemelt
és köztársasági, valamint alapítványból származó ösztöndíjak odaítélésekor,

• hazai és külföldi konferenciára, tanulmányútra, szakmai gyakorlatra való kiküldetéskor.

Az egyetemi konferencián szerepelt és a szekciók zsűrijei által jutalmazásra javasolt dolgozatokhoz a Hallgatói Önkormányzat biztosít jutalmazási keretet.

Az egyetemi TMDT :
• gondoskodik a díjazott dolgozatok adatainak a "Stúdiumban" való közléséről,
• a végzett hallgatókat konferenciára küldésük esetén a munkahelyükről kikéri.

Az egyetemi TMDT elősegíti:
• pályázat
benyújtását az Universitas Győr alapítványhoz az intézeti konferencia zsűrijeinek javaslata alapján,

• a legeredményesebben tevékenykedők hazai és nemzetközi TDK és szakmai-tudományos konferenciákon való részvételét,
• a legszínvonalasabb TMDK dolgozatok publikálását,
• a TMDK munkát végző hallgatók szerződéses munkába való bevonását.

9. Az oktatók eredményes konzulensi tevékenységének elismerése

Az intézeti TMDT elnökök a TMDK munkát kiemelked?en elősegítő oktatók személyéről tájékoztatják az egyetemi TMDT elnökét, aki szorgalmazza ezen oktatók erkölcsi elismerését.
A TMDT elnök a TMDT állásfoglalása alapján javaslatot tesz az Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsnak mestertanár kitüntetés odaítélésére.
Az intézet igazgatók és tanszékvezet?k el?resorolásnál, jutalmazásnál vegyék figyelembe a TMDK munkát kiemelkedően segítő oktatók munkáját.

10. A TMDT hivatalos levelezése

Az egyetemi TMDT levelezését az elnök a Rektori Hivatal adminisztratív munkatársa segítségével bonyolítja le.
Hivatalos levelezésre más intézményekkel az egyetemi TMDT elnök és intézeti TMDT elnökök jogosultak.

11. A TMDK munka propagálása

Az intézeti TMDT elnökök tájékoztatása alapján az adminisztratív ügyeket intéző munkatárs értesíti a Stúdium szerkesztőségét és a Stúdiót a fegyetem, ill. a karok minden jelentősebb TMDK-val összefüggő eseményéről, pályázati felhívásokról. Az intézeti TMDT-k tagjai gondoskodnak a TMDK munkával kapcsolatos hírek (témák, pályázatok, konferenciák stb.) intézeti, ill. tanszéki hirdetőtáblán való közzétételéről.
 
 

Győr, 1999. június 30.
Utolsó módosítás 2002. október 1.
 


 

 

7. melléklet

Szakmai tudományos egyesületi tagság
támogatási
szabályzata

1) A Kutatási Fejlesztési Támogatási Rendszertől támogatás igényelhető Széchenyi István Egyetem (SZE) oktatóinak, kutatóinak, tanszékeinek, más szervezeti egységeinek és magának az egyetemnek szakmai tudományos egyesületek, társaságok munkájában való részvételhez. A támogatás a tagsági díj részben, vagy teljes mértékű megtérítésére terjedhet ki.

2) A Tudományos Tanácsnak benyújtott kérelem alapján a Tanács esetenkénti elbírálás alapján támogatást ítélhet meg a szakmai tudományos egyesületi, társasági tagdíj részbeni, vagy teljes kifizetéséhez meghatározott időr, évente maximum 2 alkalommal.

3) Az első alkalommal benyújtott támogatási kérelmeknek tartalmazniuk kell:

4) A tagság folyamatos fenntartására irányuló, ismételten benyújtott kérelmeknek csak a tagság fenntartásának indokát és az aktuális tagdíj összegét kell tartalmazniuk.

5) A támogatási kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a SZE Pályázati Irodában (Ig. ép. 302.), a Tudományos Tanács a beérkezett kérelmeket negyedévenként legalább egyszer bírálja el.
 
 

Győr, 1999. november 2.
Utolsó módosítás: 2003. február 12.


 

 

8. melléklet
 

 

Szabályzat az intézményi szintű nemzetközi tudományos
kapcsolatok
fenntartásáról


1) A Széchenyi István Egyetem pénzügyi támogatást nyújt az intézmény vezetői számára intézményi színtű nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok kiépítésére és fenntartására. A kapcsolattartás a felső vezetők külföldi partner intézményben tett rövid látogatása, illetve a partner intézmény felső vezetőinek egyetemen történő fogadása keretében valósulhat meg.

2) Az Egyetem a normatív kutatásfinanszírozási keret terhére állít össze és jelentet meg idegen nyelvű (angol) kiadványt, amely részletes ismertetést tartalmaz az egyetemen folyó oktatási, tudományos kutatási tevékenységről, az intézmény nemzetközi kapcsolatairól, valamint szoftver és laboratóriumi felszereltségéről. A kiadvány éves aktualizálásáról és újra megjelentetéséről a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes gondoskodik.

3) A Tudományos Tanács egyéni elbírálás alapján támogatást nyújthat maximum 80.000 Ft összeghatárig a SZE teljes és részmunkaidőben alkalmazott oktatóinak, kutatóinak az ERASMUS program keretében történő külföldi utazásaihoz. A támogatás feltétele, hogy


 

Győr, 2001. április 12.
Utolsó módosítás: 2003. február 12.