Széchenyi István Egyetem
MTK, Jedlik Ányos Intézet

Matematika és Számítástudomány Tanszék

Algoritmusok tervezése (NGB_SZ011_1)
Tematika és tantárgyi követelmények

2010/2011 tanév II. félév

Szakok: minden BSc-s szak, ahol a tárgyat tanulják

Tantárgyfelelős:

dr. Szörényi Miklós

Oktató:

Pukler Antal

Tematika:

Pukler Antal

Előtanulmányi feltételek:

(NGB_IN001_3) NGB_MA007_1

Heti óraszámok:

3 kontaktóra

konzultáció

2 önálló munka

A félévzárás módja:

Vizsga

Kreditérték:

4 kreditpont

 

A tananyag ütemezése

Hetek

Tananyagrész

1.

A követelmények ismertetése. Az algoritmus fogalma. Algoritmusok hatékonysága. Ismert egyszerű algoritmusok elemzése hatékonyság szempontjából.

2.

Rendező algoritmusok hatékonysága, átlagos- és legrosszabbeset-hatékonyság. Rendezés lineáris időben.

3.

Gráfok, fák. Gráfok, fák bejárása, kereső algoritmusok. (Mélységi, szélességi és egyenletes bejárás, keresés.) Utak a gráfban.

4.

A minimális és a maximális út keresése.

5.

Hálózatok, folyamhálózatok, vágások. Maximális folyam, minimális vágás.

6.

Optimumkeresés véges, diszkrét halmazokon. A megoldásfa. Leszámlálási algoritmusok.

7.

Leszámlálási algoritmusok: a B&B algoritmus.

8.

Leszámlálási algoritmusok: B&T algoritmus. Maximálisút-keresés B&T algoritmussal.

9.

Heurisztikus algoritmusok elvi működése. Néhány egyszerű feladat megoldása heurisztikával.

10.

Euler-körök gráfokban. A postás-probléma.

11.

Hozzárendelési feladat és a magyar-módszer.

12.

Hamilton-körök gráfokban. Az utazó ügynök probléma és megoldása B&B módszerrel.

13.

Az utazó ügynök probléma heurisztikus megoldási módszerei.

14.

Összefoglalás

 

Félévközi követelmények

Zárthelyik

Oktatási hét

Témakör, a lebonyolítás, az értékelés és a pótlás módja

9. és 14.

dolgozatírás

 

A félévzárás módja, a tantárgyi jegy kialakításának szempontjai

Az aláírás megszerzésének feltétele mindkét dolgozat megírása! (Ha valamelyik dolgozatot nem tudja valaki megírni, megfelelő igazolással megírottnak tekintendő.)

A vizsgán öt kérdésre kell válaszolni, írásban. Két kérdés egy-egy - a félév során megismert - feladat leírása, két kérdés egy-egy algoritmus leírása, egy kérdés egy feladathoz algoritmuskészítés. A vizsga minimumfeltétele: a két feladat hibátlan ismertetése.

Irodalom

Kötelező irodalom

Imreh Balázs - Imreh Csanád: Kombinatorikus optimalizálás

Ajánlott irodalom

Thomas et al: Algoritmusok (Új algoritmusok)

Győr, 2010. február 10.

Tanszékvezető

 

Tantárgyfelelős

 

Oktató

 

Hallgatói képviselő