Széchenyi István Egyetem

Tudományos és Művészeti Diákkör


 

 

ˇ        A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács

ˇ        Az elmúlt tanévek TMDK programjai

ˇ        Információk a 2006/2007 őszi TMDK-ról (ÚJ!)

ˇ        TMDK Szabályzat

ˇ       Információk a 28. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról (2007. tavasz)

ˇ       27. Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

 

 


 
 

A Széchenyi István Egyetemen működő
Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács tagjai

 

Dr. Bukoveczky György
egyetemi tanár, a TMDT elnöke

Mészáros Márta a TMDT titkára


 

Szakok

TMDT szak-koordinátor

Építőmérnöki

Építészmérnöki

Környezetmérnöki

Közlekedésmérnöki

Dr Tóth Szabó Zsuzsa

egyetemi adjunktus

Közszolgálati

Gazdálkodási és menedzsment

Nemzetközi tanulmányok

Kereskedelem és marketing

Dr. Papp Ilona

főiskolai docens

Villamosmérnöki

Mérnök informatikus

Gazdaságinformatikus

Dr. Kallós Gábor

egyetemi docens

Gépészmérnöki

Mechatronikai mérnöki

Műszaki menedzser

Műszaki szakoktató

Dr. Halbriter Ernő 

főiskolai docens

Szociális munka

Egészségügyi szervező

Ápolás és betegellátás

Dr. Nánási Judit

főiskolai docens

Zenetanár

Ruppert István

főiskolai docens

Jogász

Nemzetközi igazgatási

Dr. Smuk Péter

egyetemi tanársegéd


 
 
 
 
 


 
 
 

A SZE Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák letölthető programjai:
 
 
 

 


 
 

A következő Egyetemi
Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia

várható időpontja:
2006 november 15.

Jelentkezési határidő:

2006. november 3.

Jelentkezési lap letölthető itt.

Program letölthető itt.


 
 


 
A Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsok
Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A Széchenyi István Egyetemen folyó tudományos és művészeti diákköri tevékenység szervezeti és működési szabályzata az egyetemen folyó tudományos és művészeti diákköri munka tapasztalatainak figyelembevételével készült. (A tudományos és művészeti diákkör rövidítése a továbbiakban TMDK).

1. A Szabályzat célja, hogy szervezett keretet adjon a TMDK munkának és elősegítse, hogy a hallgatók, oktatók mind nagyobb számban kapcsolódjanak be a TMDK mozgalomba. A TMDK mozgalom célja, hogy a tehetséges hallgatók a képességeiknek megfelelően készülhessenek fel életpályájukra, megismerjék a tudományos kutatómunka és művészi tevékenység alapjait, módszereit, bekapcsolódjanak egy-egy szakterület kutatásaiba, illetve a művészeti életbe.

A TMDK mozgalom elősegíti:

ˇ         a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos és művészeti ismeretek és készségek megszerzését,

ˇ         a tudományos kutatási és művészeti módszerek, eljárások elsajátítását, a nyelvtudás gyarapítását,

ˇ         a hazai és külföldi tudományos és művészeti eredmények megismerését,

ˇ         az oktatók és hallgatók közötti - a oktató-nevelő munka hatékonyságát elősegítő - jó kapcsolatok kialakítását.

2. A Tudományos és Művészeti Diákkörök működése

A hallgatók diákköri munkája oktató(k) vezetésével történik és az adott művészeti terület, szakma, vagy tudományterület mélyebb megismerését, a kutatási módszerek elsajátítását, a hallgatók képességeinek kibontakoztatását segíti elő. A TMDK keretei között a hallgatók mindenkori tanulmányi alapfeladatukat meghaladó, illetve kiegészítő ismeretek elérésére törekednek. Munkájuk eredményét a tudományos publikációk és szakmai dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek megfelelő dolgozatban foglalják össze, illetve művészeti előadásban mutatják be.

3. A Tudományos és Művészeti Diákkörök irányítása - az Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa

Az intézményi TMDK munkával kapcsolatos szervezési feladatokat az egyetem tudományos rektor-helyettesének felügyelete alatt működő egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (továbbiakban TMDT) látja el.

A TMDT munkáját az elnök irányítja. Az egyetemi TMDT elnökét az egyetem rektora bízza meg határozatlan időre. Az adminisztratív ügyek vitelét a Rektori Hivatal egy munkatársa végzi.

Az egyetemi TMDT tagjai a intézeti TMDT elnökök (minden intézetből egy-egy oktató) és a Diákparlament Felsőházának Tanulmányi megbízottja.

Az egyetemi TMDT folyamatosan ellátja a TMDK munka irányítását, koordinálását, ellenőrzését. Szorgalmazza a tudományos és művészeti kapcsolatok kialakítását és az eredményes munka elismerését, valamint folyamatosan propagálja a diákköri munka hasznosságát. Irányítja az intézeti konferenciák szervezési munkáját, elősegíti a kiemelkedő TMDK munkák részvételét az országos, illetve társintézmények TDK konferenciáin, hazai és külföldi szakmai-tudományos konferenciákon, művészeti rendezvényeken.

Az egyetemi TMDT feladata:

ˇ        kidolgozza az egyetemi TMDT Szabályzatát,

ˇ        kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Szakmai Bizottságokkal továbbá tudományos és művészeti szervezetekkel és egyesületekkel,

ˇ        elősegíti a TMDK munkák szakmai nyilvánosságának megteremtését, publikálását, bemutatását, hasznosítását,

ˇ        meghatározza az egyetemi TMDK konferenciák időpontját, figyelemmel a félévi időbeosztásra,

ˇ        évenként írásos beszámolót készít a SZE Tudományos Tanács számára a TMDK mozgalom eredményeiről, helyzetéről, problémáiról.

A beszámoló jelentésről a tudományos rektor-helyettes minden alkalommal kikéri a SZE Tudományos Tanács véleményét.

A TMDT éves munkaterv alapján dolgozik. Az  egyetemi TMDT üléseit az elnök félévenként legalább egyszer hívja össze. A TMDT üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök eljuttatja

ˇ        az egyetem tudományos rektor-helyettesének

ˇ        a karok dékánjainak

ˇ        a TMDT tagjainak,

ˇ        az intézetek és tanszékek vezetőinek,

ˇ        a határozatok végrehajtásában érdekelteknek.

4. Az Intézetek Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsai

Az intézet Tudományos és Művészeti Diákköri munkájának szervezését az intézet tudományos igazgató-helyettesének felügyelete alatt működő intézeti TMDT látja el. Az intézeti TMDT munkáját az elnök irányítja. Az intézeti TMDT elnökét az intézet igazgatója bízza meg határozatlan időre.

Az intézeti TMDT tagjai a tanszéki TMDK felelősi feladattal megbízott oktatók és az intézethez tartozó szakok szakbizottságai által delegált egy-egy hallgató.

Az intézeti TMDT-k az alábbiak:

ˇ        Építési és Környezetmérnöki Intézet Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa,

ˇ        Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,

ˇ        Közlekedési és Gépészmérnöki Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,

ˇ        Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,

ˇ        Állam és Jogtudományi Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa,

ˇ        Egészségügyi és Szociális Intézet Tudományos Diákköri Tanácsa.

ˇ        Zeneművészeti Intézet Művészeti Diákköri Tanácsa.

A intézeti TMDT-k feladatai:

ˇ        közvetlenül segítik, és évente értékelik az intézet TMDK tevékenységét,

ˇ        figyelemmel kísérik, hogy minden évben szeptember 20-ig a hallgatók megismerjék az oktatási szervezeti egységek által javasolt TMDK témákat, a konzultáló oktatókat (tanszéki hirdetőtábla),

ˇ        megszervezik az egyetemi TMDK konferencia fakultási szekcióit,

ˇ        összegyűjtik és előkészítik az intézethez tartozó, egyetemi konferencián a zsűrik által pályázatokra és az Országos Diákköri Konferenciára (OTDK) javasolt dolgozatokat a hazai és nemzetközi konferenciákon való bemutatásra,

ˇ        javaslatot tesznek a kimagasló TMDK munkát végző hallgatók és oktatók munkájának elismerésére,

ˇ        írásban beszámolnak az intézet tudományos igazgatóhelyettesének és az egyetemi TMDT-nek az intézeti TMDK munka eredményeiről, helyzetéről és problémáiról.

5. Konferenciákon, pályázatokon történő részvétel

A pályázatokra vagy OTDK-ra javasolt TMDK dolgozatokat egységes borítóba kötve a konzulens által jóváhagyott, kiadványban közlésre alkalmas tartalmi összefoglalóval a pályázat vagy OTDT által előírt példányszámban az intézet TMDT elnökének kell beadni.

Záróvizsgát tett hallgató végzése után l éven belül adhat be TMDK dolgozatot, ami nem lehet azonos a diplomatervével. A beadott dolgozatokról a pályázatok kiírásában ill. az OTDK szekcióinak felhívásaiban szereplő szempontok szerint, bírálatot a fakultás TMDT elnöke készítteti el.

Az OTDK-ra való küldésről az egyetemi konferencia intézeti szekció zsűrijei döntenek. Az OTDK szekciórendező intézményeivel a kapcsolatot az intézeti TMDT-k bevonásával az egyetemi TMDT tartja. Az egyetemi TMDT szorgalmazza az OTDK-n kiemelkedően szereplők erkölcsi elismerését.

6. Egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciák szervezése

Az egyetemi TMDT koordinálásában az országos konferencia évében az őszi félévben, egyébként félévenként kerül sor intézményi konferenciák megrendezésére, amelyeket az intézeti TMDT-k szerveznek és rendeznek.

Az egyetemi konferencián a hallgatók dolgozattal, modellel, szoftverrel, vagy egyéb írásos anyaggal vehetnek részt, amelytől a konzulens tanár javaslatára az intézeti TMDT döntése alapján el lehet térni.

A munka rövid írásos összefoglalójának minden esetben meg kell lennie. A konferencián kerül sor a hallgatók munkájának megvitatására, értékelésére. A konferenciák segítsék elő a hallgatók előadó és vitakészségének kialakulását és fejlesztését, a diákköri alkotómunka elismerését, propagálását.

Az egyetemi konferencia az a fórum, ahol az előadások és az azt követő viták alapján a zsűrik értékelik és rangsorolva jutalmazásra javasolják a tudományos követelményeknek megfelelő pályamunkákat, ajánlják az országos konferencián, vagy más országos pályázaton való bemutatásra.

A TMDK konferencia szekcióülésein szorgalmazni kell a hallgatók, oktatók széles körű részvételét és minél több külső szakember meghívását. A TMDK mozgalom keretében egyéb rendezvények (előadások, bemutatók stb.) is szervezhetők.

7. A TMDK munka intézeti feltételei

Az intézet tudományos igazgató-helyettese a TMDK tevékenység elősegítése érdekében:

ˇ        folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az oktatási egységek TMDK munkáját,

ˇ        a tanszékekről minden évben szeptember 10-ig bekéri a tanszék által meghirdetett feladatmegoldó és TMDK témákat a konzultálásra vállalkozó oktatók nevének feltüntetésével és felkéri a tanszékeket a TMDK témák nyilvános (tanszéki hirdetőtáblán történő) meghirdetésére,

ˇ        az intézet lehetőségeinek megfelelően biztosítja a TMDK munkát kiemelkedően végző hallgatók és segítő oktatók elismerését.

 

A tanszékvezetők a diákköri munka elősegítése érdekében:

ˇ        gondoskodnak arról, hogy minden évben szeptember 20-ig a hallgatók megismerjék a tanszék által javasolt TMDK témákat, és a konzultáló oktatókat (tanszéki hirdetőtábla),

ˇ        lehetőség szerint biztosítják a TMDK munkát végzők részére a dologi eszközöket és a működési feltételeket,

ˇ        figyelemmel kísérik és támogatják a konzulens oktatók tevékenységét,

ˇ        a konzulens oktató kezdeményezésére indokolt esetben hozzájárulhatnak az eredményes TMDK munkát végző hallgató oktatási kedvezményben részesítéséhez (témához kapcsolódó előadások, gyakorlatok, mérések, feladatok alól történő felmentés, félévvégi követelmények teljes vagy részleges elismerése stb.).

8. A hallgatók eredményes munkájának elismerése

Az egyetemi TMDK, vagy országos TDK konferencián való részvételt a leckekönyvbe be kell jegyezni. (A hallgató melyik évben, milyen szekción vett részt TMDK dolgozattal.). A bejegyzést a tanulmányi osztály végzi az egyetemi TMDT elnökének tájékoztatása alapján.

 

A TMDK tevékenység elbírálásának, jutalmazásának alapja:

ˇ        az egyetemi konferencián való részvétel, és az elért eredmény,

ˇ        az országos rendezvényen való eredményes szereplés.

ˇ        a feladatmegoldó és nyelvi versenyen elért kiemelkedő eredmény,

 

A hallgatók TMDK munkáját figyelembe kell venni:

ˇ        kiemelt és köztársasági, valamint alapítványból származó ösztöndíjak odaítélésekor,

ˇ        hazai és külföldi konferenciára, tanulmányútra, szakmai gyakorlatra való kiküldetéskor.

ˇ         

Az egyetemi konferencián szerepelt és a szekciók zsűrijei által jutalmazásra javasolt dolgozatokhoz a Hallgatói Önkormányzat biztosít jutalmazási keretet.

Az egyetemi TMDT :

ˇ        gondoskodik a díjazott dolgozatok adatainak a "Stúdiumban" való közléséről,

ˇ        a végzett hallgatókat konferenciára küldésük esetén a munkahelyükről kikéri.

 

Az egyetemi TMDT elősegíti:

ˇ        pályázat benyújtását az Universitas Győr alapítványhoz az intézeti konferencia zsűrijeinek javaslata alapján,

ˇ        a legeredményesebben tevékenykedők hazai és nemzetközi TDK és szakmai-tudományos konferenciákon való részvételét,

ˇ        a legszínvonalasabb TMDK dolgozatok publikálását,

ˇ        a TMDK munkát végző hallgatók szerződéses munkába való bevonását.

ˇ         

9. Az oktatók eredményes konzulensi tevékenységének elismerése

 

Az intézeti TMDT elnökök a TMDK munkát kiemelkedően elősegítő oktatók személyéről tájékoztatják az egyetemi TMDT elnökét, aki szorgalmazza ezen oktatók erkölcsi elismerését. A TMDT elnök a TMDT állásfoglalása alapján javaslatot tesz az Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsnak mestertanár kitüntetés odaítélésére. Az intézet igazgatók és tanszékvezetők előresorolásnál, jutalmazásnál vegyék figyelembe a TMDK munkát kiemelkedően segítő oktatók munkáját.

 

10. A TMDT hivatalos levelezése

 

Az egyetemi TMDT levelezését az elnök a Rektori Hivatal adminisztratív munkatársa segítségével bonyolítja le. Hivatalos levelezésre más intézményekkel az egyetemi TMDT elnök és intézeti TMDT elnökök jogosultak.

 

11. A TMDK munka propagálása

 

Az intézeti TMDT elnökök tájékoztatása alapján az adminisztratív ügyeket intéző munkatárs értesíti a Stúdium szerkesztőségét és a Stúdiót az egyetem, ill. a karok minden jelentősebb TMDK-val összefüggő eseményéről, pályázati felhívásokról. Az intézeti TMDT-k tagjai gondoskodnak a TMDK munkával kapcsolatos hírek (témák, pályázatok, konferenciák stb.) intézeti, ill. tanszéki hirdetőtáblán való közzétételéről.

 

 

 

Győr, 2003. április 15.

 

 

 

 

Pályázati felhívás

 

 

A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa (TMDT) 2005/2006 tanévben fel nem használt eszközeinek terhére pályázatot hirdet a

Tudományos és Művészeti Diákköri tevékenységgel kapcsolatos költségek támogatására.

 

Pályázhat minden hallgató és oktató, amennyiben pályázati célja az egyetemi tudományos diákköri tevékenység színvonalát emeli, népszerűségét növeli.

 

Pályázatot beadni az alábbi témakörökben lehet:

v    dolgozat elkészítési költségei

v    utazási költség

v    tanulmányutak partnerintézményeknél (külföldi is) hallgatók, konzulensek számára (személygépkocsi költség nem számolható el)

v    vendégelőadók meghívása

v    szemináriumok tartása

v    tudományos műhelyek kialakítása, működtetése

v    egyéb

 

A pályázati határideje:     2006. április 14.

 

A pályázatokat a Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa bírálja el.

Pályázatokat leadni, illetve bővebb felvilágosítást a TMDT titkárságán lehet beszerezni: (Ig.épület 302. Tel: 3418, e-mail:mmzs@sze.hu).

Pályázati adatlapok beszerezhetőek a tanszékeken, az intézeti TMDT elnököknél, a Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács  titkáránál, a Hallgatói Önkormányzatnál valamint letölthető     ITT

 

A pályázathoz nem kell mellékelni számlát, de az elnyert támogatást csak a SZE nevére kiállított számla ellenében lehet elszámolni legkésőbb 2006. április 30-ig.