Dr. Marton László: Részletes szakmai önéletrajz

Középiskolai tanulmányaimat Tapolcán általános gimnáziumban végeztem. Érettségi után rögtön, 1965 -ben felvettek a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar matematika - fizika tanári szakára. Itt eltöltött egy tanév után a programtervezõ matematikus szakon folytattam tanulmányaimat. Egyetemi éveim alatt másodévtõl kezdve a szegedi Eötvös kollégium tagja voltam. 1970 -ben végeztem jeles diplomával.

A JATE Természettudományi karán szereztem egyetemi doktori címet 1975-ben, számítástudományi témakörben 'summa cum laude' minõsítéssel.  A BME Közlekedésmérnöki karán szereztem PhD tudományos fokozatot 1999-ben közlekedéstudományi témakörben. (ld. publikációk)
 A fõiskolai tanárok/egyetemi docensek számára kiirt pályázat alapján 2002.szeptember1.-tõl 3 évre elnyertem a Széchenyi István ösztöndijat.

Német (1972) és orosz (1985) nyelvbõl középfokú nyelvvizsgám van, angol nyelven szakmai témakörben írok és olvasok.

Rövid ipari munkaviszony (DKV Százhalombatta, alkalmazott matematikus) után 1971 óta a felsõoktatásban dolgozom. Egy évig a JATE Kibernetikai Laboratóriumában voltam tudományos segédmunkatárs, majd a Számítástudományi Tanszéken tanársegéd. Eközben a Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fõiskola szegedi tagozatán is dolgoztam másodállásban, és a fõiskolával jöttem Gyõrbe 1974 -ben. 1977 -ben kaptam adjunktusi, 1983 -ban docensi, 2001 -ben tanári besorolást.
 

Oktatási és oktatásszervezési tevékenység

A fõiskolán kezdettõl fogva mindig a számítástechnikai oktatást gondozó oktatási szervezeti egységnél (idõrendben, a szervezeti és névváltozásokat követve: Üzemgazdaságtani Tanszék, Számítástechnika Tanszék, Matematikai és Számítástechnikai Osztály majd Tanszék, Számítógépek Programozása Tanszék, Számítástechnika Tanszék) dolgoztam, különbözõ szintû vezetõi - oktatásszervezési megbízásokkal (tantárgyfelelõs, számítástechnikai csoportvezetõ, tanszékvezetõ-helyettes, tanszékvezetõ).

Az 1991 - 1997 idõszakban, majd 2000. július 1. -óta a Számítógépek Programozása ill. Számítástechnika Tanszék vezetõi tisztét töltöttem illetve töltöm be. Jelenleg a Mûszaki Informatika Szak szakvezetõje, a szak Szoftverfejlesztés szakirányának szakmai vezetõje valamint a programtervezési - programozási tantárgycsoport tantárgyfelelõse vagyok.

Mint vezetõ és/vagy vezetõ oktató mindig jelentõs részt vállaltam a fõiskolai számítástechnikai oktatás fejlesztésében, korszerûsítésében. E folyamat néhány kiemelkedõ eseménye :

 • 1973-74 a Számítástechnika tárgy bevezetése
 • 1977-78 az R-20 számítógép beállítása az oktatásba
 • 1980-82 a személyi számítógépes oktatás bevezetése
 • 1988-89 a vasútüzemi számítástechnikai ágazat indulása
 • 1988-89 átállás a professzionális személyi számítógépekre
 • 1988-89 az általános számítástechnikai képzés alkalmazásorientált átalakítása
 • 1989-90 tantárgyreform: a modulrendszerû oktatás bevezetése
 • 1990-91 a mûszaki informatika szak beindítása
 • 1992-93 a mûszaki informatika szak programozó szakirányának beindítása
 • 1994-95 tantárgyreform: a kreditrendszerû oktatás bevezetése

 •  

   

  Öt éven (1983-1988) keresztül fõiskolai tudományos diákköri tanács elnöke voltam. Ebben az idõszakban (1985) fõiskolánk volt a XVII.OTDK Számítástechnikai Szekciójának szervezõje és házigazdája.

  Több mint egy évtizeden át (1986 -1997) fõiskolánkon tanfolyami rendszerû, felsõfokú szakképesítést adó számítástechnikai programozó szakképzés is folyt, kezdetben a Számalk Oktatási Központtal együttmûködve, késõbb önálló szervezésben. Ebben a képzési formában a rendszeres oktatás mellett mint a képzés helyi szakmai vezetõje és szervezõje vettem részt.

  A fõiskolai képzésben az informatikai szakképzési formák (vasútüzemi számítástechnikai ágazat majd mûszaki informatika szak) bevezetése elõtti idõszakban az általános számítástechnikai alapismeretek tanítása képezte a fõ oktatási feladatot magam és munkatársaim számára. A szakképzés beindulása, kiszélesedése (a mûszaki informatika mellett a mérnök - tanár informatikus szak), majd a szakirányok szerinti specializálódás bevezetése mennyiségileg jelentõsen megnövekedett és minõségileg is új, magasabb igényeket támasztó oktatási feladatokat hozott számunkra is. A szakképzés alapmoduljában az rendszeresen az 'Algoritmusok és adatstruktúrák' c. programozási alapozó tárgy elõadója vagyok, a szoftverfejlesztõ szakirányon a 'Programozásmódszertan' tantárgyat oktatom.

  Elsõsorban ugyancsak a szakképzéshez kötõdõ oktatási feladat a végzõs hallgatók szakdolgozatkészítési munkájának vezetése, konzultálása. Eben a munkában évi 3 - 5 szakdolgozati téma kitûzésével és átlagosan ugyanennyi szakdolgozat gondozásával veszek részt(ld. szakdolgozatok). Számítástechnikai tárgykörben három fõiskolai jegyzetet írtam, egy tankönyvnek szerzõje, kettõnek pedig szerkesztõje és társszerzõje vagyok (ld. könyvek és publikációk).

  Jelenleg a szoftverfejlesztõ szakirányon a közelmultban bevezetett objektumorientált programozási módszertan oktatási anyagainak, tematikáinak, követelményrendszerének fejlesztésén dolgozom. Terveim között szerepel egy ilyen tárgyú módszertani példatár elkészítése.
   

  Kutatási - fejlesztési tevékenység

  Az egyetemi munkaviszonyom megszûnésével, a Gyõrbe való átköltözéssel lényegesen megváltoztak a kutatási - fejlesztési és tudományos tevékenységi kör környezeti adottságai és lehetõségei. Érdeklõdésem ezeknek megfelelõen a matematikai és számítástechnikai módszerek közlekedéstudományi alkalmazása felé fordult. Ezen belül a közlekedéstervezési forgalomelosztás számítástechnikai modelljeivel foglalkozom.

  E témakörben végzek rendszeres kutató - fejlesztõ munkát immár több mint két évtizede. Több cikkem jelent meg országos szakfolyóiratokban, számos elõadást is tartottam munkám eredményeirõl (ld.publikációk). Jelentõsebb külföldi tanulmányútjaim is ebben a témakörben voltak: Anglia, London 1 hét (1982), NSZK, Aachen 1 hét (1985), Hollandia, Heerlem 1 hét (1991). Ebben a témakörben készült, összefoglaló jelleggel, PhD dolgozatom is.

  Ehhez a témakörhöz kötõdõen mint alkalmazás valósult meg egy több évig fejlesztett, általam tervezett, munkatársaimmal együtt kivitelezett, nagy méretû és komplexitású számítógépes közlekedéstervezési és információs programrendszer (ld. NETWINFO programrendszer) , amely gyakorlati tervezési feladatokhoz széleskörû hazai alkalmazásra került, és néhány külföldi felhasználási referenciával is rendelkezik(ld.NETWINFO alkalmazási referenciák), valamint a Széchenyi István Fõiskolán szakirányú oktatási anyagként is szolgál.

  Szakmai tevékenységem konkrét eredménye még számos általam tervezett, irányításommal és részvételemmel megvalósult más számítógépes programrendszer is. Ezek közül kiemelem a következõket:

 • általános rendezési tervhez közlekedési hálózatoptimalizálás
 • vasúti biztosító-berendezések és vasútvonalak biztonsági minõsítési rendszere
 • gépjármûkár számítási és nyilvántartási rendszer
 • gyalogosforgalmi terek szimulációja
 • közutak üzemeltetési és karbantartási rendszere
 • közlekedési hatósági gépjármû nyilvántartási és vizsgáztatási rendszer

 •  

   

  Gyõr 2001. szeptember
   
   
   

  Dr. Marton László