Átdolgozott, bővített kiadás jelent meg 2003-ban.

További információk

Információrendszer-fejlesztés

A szakkönyv 2003 évi bővített, átdolgozott kiadása:

Információrendszerek fejlesztése és menedzselése

 • ISBN: 963 9056 19 7

 • Szerző: Raffai Mária dr.
 • Lektor: Dobay Péter dr.
 • Kiadó: Novadat Bt.
 • Oldalszám: 750 oldal
 • Kiadás dátuma: 1999 január
 • Borítóterv: Comilfo Design Studio
 • Megrendelhető:
  • ALEXANDER Alapítvány H-9026 Győr, Hédervári út 49/a 
  • NOVADAT BT. H-9028 Győr, Űrhajós u. 89. 
 • Megvásárolható
  • a Líra és Lant Könyvesboltjaiban, a Műszaki Könyváruházban, valamint az on-line könyváruházakban

 "Egy agilis versenykörnyezetben az értéknövelés nyersanyaga, puszta eszköze az információ!"

állítja Goldman, és hangsúlyozza, hogy az informatikusok felelősségteljes feladata megtalálni az információhoz való széleskörű hozzáférés és a tulajdonos szempontjából fontos adatok szigorú védelmének egyensúlyát és ennek folyamatos igazítását a dinamikusan változó körülményekhez. Steven C. Goldman és Roger N. Nagel szerint a XXI. században az gazdaság, az ipar akkor tud a piaci versenyben helyt állni, a folyamatosan változó feltételek és körülmények között fennmaradni vagy fejlődni, ha a módszereket és eszközöket az információtechnológiából meríti. A globálissá váló piaci kihívások agilis versenymódszereket követelnek, amelyek megoldási kulcsa az informatikai szakemberek kezében van. Az agilitás, a kihívásokra való gyors reagálás készsége a stratégiai játékterek átlátását, az információrendszer egyszerű, gyors újrakonfigurálhatóságát, rendszerkritikus módszerek alkalmazását követeli meg. A fenti tényezők, a haladás, a fejlődés tehát megkövetelik, hogy az eddiginél jóval nagyobb figyelmet szenteljünk az információk megszerzésének, megőrzésének és feldolgozásának valamint felhasználásának. Ebben, az információk szempontjából különösen jelentős korszakban rendelkezésünkre állnak hatékony eszközök, a számítógépek, amelyek alkalmasak a mindennapi élethez szükséges, korábban elképzelhetetlen mennyiségű információ gyors és pontos kezelésére, egyszerű és komplex feladatok megoldására, egységének, összhangjának megteremtésére. Raffai Mária könyve, amely az információ jelentőségével, a fejlesztés módszereivel és eszközeivel, valamint a fejlesztési életciklus teendőivel foglalkozó egyetemi tankönyv a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Tankönyvpályázatának támogatásával jelent meg.

Fentiek szükségessé teszik, hogy az eddiginél is nagyobb figyelmet fordítsunk a számítógéppel támogatott információrendszer-tervezési tevékenység magas színvonalú végzésére, a felhasználó céljához, a lehetőségekhez és a körülményekhez legjobban illeszkedő fejlesztési elvek és módszerek helyes megválasztására. Az információrendszer-fejlesztési módszerek az informatikai képzés fontos, súlyponti részét kell, hogy képezzék, hiszen a fejlesztés iránti igény megfogalmazásától, értelmezésétől kiinduló, a probléma megoldására alkalmas szoftverterméket produkáló fejlesztési munka egyes fázisainak aránya a programozási és tesztelési feladatoktól egyre inkább a probléma megismerő-elemző, absztraháló-modellező tevékenység felé tolódik, egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítva a minőségi munkának. A szakkönyv részletesen tárgyalja az adatmodell-központú strukturált fejlesztési módszertanokat, és áttekintést ad az objektumorientált elemzési/tevezési módszerekről is.

A szakkönyv tartalma:

 1. Információ, rendszer, információrendszer Az első fejezet mintegy bevezetésként fogalmi kérdéseket tárgyal, terminológiát tisztáz, és az információ jelentőségét, az üzleti, társadalmi életben betöltött szerepét hangsúlyozza.
 2. Információforradalom Az 2. rész az ezredvég társadalmi-gazdasági átalakulásával, a globalizációval foglalkozik, kiemelve az információtechnológia meghatározó szerepét. Az IT progresszíven fejlődő új lehetőségei, a popularizáció folyamata, a hálózati szolgáltatások általánossá válása, az elektronikus üzleti alkalmazások megalapozzák az Információs társadalom kialakulását, amelyben a kormányoknak komoly felelőssége és szerepe van.
 3. Információmenedzsment Az információ stratégiai szerepe, jelentőségének növekedése; Az információmenedzsment értelmezése és feladatai
 4. Információrendszer-tervezés - elvek, módszerek, eszközök A tervezés technológiája: szoftver fogalom tágabb értelmezése, szoftvergyártás, a fejlesztés folyamata; Fejlesztési paradigmák, módszerek és eszközök egysége; A módszertan megválasztásának és alkalmazásának jelentősége, fajtái, módszertani szemléletek (hagyományos és objektumorientált fejlesztési filozófiák sajátosságai); A vizualizáció szerepe a rendszerfejlesztési munkában {eszközök, diagramok, mátrixok, szabványok, egységes modellező nyelv (UML)}
 5. Projektirányítás A felhasználói igények követelményspecifikációja; Szoftverminőség, a minőségbiztosítás (SQA) célja és feladatai; Fejlesztési projekt indításával kapcsolatos feladatok (tervezés, ütemezés, erőforrások biztosítása, szervezet- kialakítás stb.), kockázatkezelés, változásmenedzsment, A projekt-terv dokumentációja, Projektirányítási támogatás
 6. Tényfeltárás, analízis Tényfeltárás, diagnosztizálás: módszerei, szervezeti komponensek, architektúra; A rendszer folyamatai: az üzleti folyamatok specifikálása, adatfolyam-analízis; A rendszer viselkedése; Követelményspecifikáció; Reverse Engineering: használati eset – Use Case, problémakezelés, terminológia szótár; A jelenlegi modell és a követelmények
 7. Információrendszer-tervezés Absztrakció, leképezés: rendszerek modellezése, az információrendszer leképezése; A rendszer logikai terve: tervezés hagyományos szemléletben (fogalmi modell, normalizálás, adatfolyamatok, -feldolgozás tervezése, az adatmodell és szerkezetének változásai, a funkcionális modell és elemei, fogalmi/funkcionális modellek kapcsolata); Tervezés objektumszemléletben: az objektumok viselkedése, az objektum-modell kapcsolatrendszere, tervezés -dinamikus modell, a rendszer funkciói, interfészek
 8. A rendszer fizikai modellje A fogalmi modell leképezése: fogalmi és fizikai komponensek, tárolóközegek, tárolási struktúrák (tárolóközegek, tárolás- és elérés-szervezés); A számítógépes rendszer terve: tervezési tényezők és feladatok, döntés a rendszer telepítéséről, Adatbázis-tervezés (történeti visszatekintés, az adatbázis és kezelése, adatbázisok osztályozása, adatbázis-filozófiák, adatbázis-architektúrák, speciális adatbázis alkalmazások (adatbányászat, adatraktár, adatáruház, adattárház); Az adatbáziskezelő-rendszer kiválasztása ; Az adatbázis-tervezés feladatai; Ember-gép kommunikáció (az alkalmazások humán tényezője, ember-gép rendszerek modelljei, a felhasználói munkahely, felületmodell kialakítása); Elvárások a működtetéssel szemben, felületi szabványok, megjelenítés, a kommunikációs modell terve; Adathordozók, bemeneti/kimeneti médiák, Inputok, dialógusok, output tervezése
 9. A rendszerterv megvalósítása Programfejlesztés, A szoftvertervezési módszerek fejlődése: funkcióorientált programozás, strukturált programtervezés, objektumorientált programozás; Tervezési alapelvek (moduláris tervezés stratégiája, modulok, modultípusok, komponensek, funkcionális függetlenség), Programkomponensek specifikálása: adat- és objektum-tervezés, architektúra tervezés, a működési algoritmus és -folyamat tervezése; Strukturált terv - objektumorientált implementáció, Fejlesztési környezet meghatározása, Kódolás; Tesztelés tervezése és végrehajtása (tesztelési stratégiák és technikák, verifikáció, validitás: V&V, tesztelési szintek, tesztelési terv, tesztadatok; Programspecifikáció, dokumentálás
 10. Átállás, bevezetés, rendszerfelügyelet Az átállás tervezése: szervezeti architektúra, szerepek, képzés, oktatási tervek; Rendszertelepítés, HW/SW elfogadási teszt, átállás tervezése; Átadási terv, bevezetés; Rendszerkarbantartás, minőségbiztosítás, Minőség-modellek, Működési hatékonyság, Informatikai infrastruktúra-menedzsment
 11. Az automatizálás szerepe a rendszerfejlesztésben A fejlesztés automatizálásának filozófiája; Mi a CASE eszköz? Hogyan működik? A CASE eszközök szerepe, kategóriák, szolgáltatások, komponensek; Fejlesztési adatbázis - repository, szabványok, hatékonyság, egységesítési törekvések; Komponensalapú automatizálás
 12. Epilógus, avagy hogyan tovább?
Mellékletek: A Software Engineering sorozat Infromációrendszer-fejlesztés köteteihez tartozó munkafüzetek kiegészítik az ismeretanyagot, gyakorlati útmutatókkal, megoldási példákkal nyújtanak segítséget az elméleti anyag elsajátításához, az előadások könnyebb megértéséhez, a fejlesztési életciklus gyakorlati problémáinak megoldásához. Ezekben a kötetekben, amelyek foglalkoznak az egyes témák lezárásaként, összefoglalás jelleggel kérdések, feladatok segítenek a téma átgondolásában, jobb megértésében, megoldásukkal az olvasó ellenőrizheti, tesztelheti tudását.

AJÁNLÁS: A szakkönyv hiánypótló a hazai szakkönyvpiacon, hasznos elméleti anyag mindazok számára, akik a felsőoktatásban informatika és rendszerszervező szakon tanulnak. De jól használható kézikönyv mindazok számára is, akik napi fejlesztési munkájukat szeretnék hatékonyabban végezni, és ehhez a legkorszerűbb IT-vívmányokat kívánják felhasználni.

HomeElőadások, cikkek Könyvek