PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

 

Dusek Tamás

 

Egyetemi docens, SZE Gazdasági Elemzések Tanszék

 

Könyv:

A területi elemzések alapjai. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Regionális Tudományi Tanulmányok 10. 2004. p. 245.

Letölthető: http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_10/REF_10_tartalom.htm

Letölthető a saját honlapomról is (itt az oldalszámozás megegyezik a könyv oldalszámozásával): dusektamasateruletielemzesekalapjai.htm

Tér és közgazdaságtan. L’Harmattan, Budapest, 2013. p. 206.

         A könyv tartalomjegyzéke

         Részletek a könyvből

Területi statisztika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016  (Kotosz Balázzsal)

http://akkrt.hu/1850/gazdasag/regionalis_tudomany/teruleti_statisztika.

 

Szakmai folyóiratcikk:

A területfejlesztés megújítási iránya, az ipari körzetek. In: Tér és Társadalom. 1999. 1-2. pp. 89-108.

Letölthető: http://www.rkk.hu/TET/1999_1-2/TET1999_1-2_01.pdf

A területi árrendszerek és fogyasztási szerkezetek eltérése és a gazdasági tevékenység szintjének összehasonlíthatósága. In: Tér és Társadalom. 2000. 2-3. pp. 129-137. 

Kézirata letölthető (PDF)

A területi mozgóátlag. In: Területi Statisztika. 2001. 3. pp. 215-229.

A statisztikai adatok területi aggregálásának kérdései. In: Statisztikai Szemle. 2003. 2. pp. 127-147.

Letölthető innen: http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/STATSZEMLE/STATSZEMLE_ARCHIVUM/2003_ARCHIVUM/2003_02_ARCHIVUM/DUSEK.PDF

A gravitációs modell és a gravitációs törvény összehasonlítása. In: Tér és Társadalom. 2003. 1. pp. 41-57.

Letölthető: http://www.rkk.hu/TET/2003_1/TET20031.pdf

A térfelosztás és a klasszifikáció összehasonlítása. In: Comitatus 2003. 9. pp. 6-18.

Spatially aggregated data and variables in empirical analysis and model building for economics. Cybergeo: Revue européenne de géographie, 2004, No. 285, www.cybergeo.presse.fr, p. 21.

Letölthető: http://193.55.107.45/ectqg13/285res.htm

Területi statisztika, valószínűségszámítás és statisztikai következtetéselmélet. In: Területi Statisztika. 2006. 3. pp. 223-239.

Letölthető: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/szolgaltatasok/hun/terstat/2006/03/wdusek.pdf

Az időtér és a földrajzi tér összehasonlítása. In: Tér és Társadalom. 2006. 2. pp. 47-63. (Szalkai Gáborral)

Letölthető innen: http://www.rkk.hu/TET/2006_2/TET_2006_2.pdf

Területi adatok ábrázolási lehetőségei speciális kartogramokkal. In: Területi Statisztika. 2007. 1. pp. 3-19. (Szalkai Gáborral)

Letölthető: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/terstat/2007/terstat0701.pdf

A társadalomföldrajz és a regionális tudomány különbözőségeiről. In: Tér és Társadalom. 2007. 2. pp. 137-140.

Letölthető: http://www.rkk.hu/TET/2007_2/index.html

Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében.  In: Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2007. 5-6. pp. 44-49. (Kovácsné Tóth Ágnessel, dr Feith Helga Judittal és dr Balázs Péterrel)

Methodological monism in economics. In: Journal of Philosophical Economics. 2008. 2. pp. 26-50.

Letölthető: http://www.jpe.ro/poze/articole/9.pdf 

Összehasonlító presztízsvizsgálat diplomás ápoló hallgatók és pedagógus hallgatók körében. – In: Nővér, 2008. 2. pp. 19-28. (Kovácsné Tóth Ágnessel, Dr. Feith Helga Judittal és Dr. Balázs Péterrel)

A regionális GDP értelmezésének és használatának problémái. In: Területi Statisztika, 2008. 3. pp. 264-280. (Kiss János Péterrel)

         Letölthető: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/terstat/2008/terstat0803.pdf

Vásárlóerőparitások, területi árkülönbségek, sörárak. In: Comitatus, 2008. március, pp. 73-82.

A környezeti elemek minőségével kapcsolatos területi szempontok. In: Comitatus, 2008. szeptember-október, pp.42-51.

Kovácsné Tóth Ágnes – Feith Helga – Peisser-Puli Edit – Körösiné Szigethy Zsuzsanna – Dusek Tamás (2009) Diplomásápoló- és pedagógushallgatók demográfiai és szociokulturális azonosságai és különbségei. – In: Új Pedagógiai Szemle 8-9. pp. 216-228.

Hálózati-, idő- és költségtávolságok összehasonlítása a magyar vasúthálózaton. – In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, 2009. 3-4. pp. 251-256.

Múltidézés: a Területi Statisztika a hatvanas években. – Területi Statisztika, 2010, 50, 2, pp. 115-126.

A vasúthálózat 2009. évi változásának hatása a vasúti elérhetőségre. – In: Területi Statisztika, 2010, 50, pp. 616-629.

Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2010/06/dusek.pdf

Kétdimenziós regresszió a területi kutatásban – In: Területi Statisztika, 2011, 51, pp. 7-18.

Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2011/01/dusek.pdf

A regionális tudomány frontvonalairól. Gondolatok Lengyel Imre vitaindító tanulmányához. – In: Tér és Társadalom, 2011, 25, 2, pp. 197-209

Letölthető: http://epa.oszk.hu/02200/02251/00043/pdf/EPA02251_Ter_es_tarsadalom3582.pdf

A Széchenyi István Egyetem helyi termelési és jövedelmi hatásai – In: Felsőoktatási Műhely, 2011, 6, 3. pp. 33-40 (Kovács Norberttel)

Inadekvát adatok és egyéb módszertani kérdések a gravitációs modellek alkalmazása során. – In: Területi Statisztika, 2011, 51, 6, pp. 674-677.

Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2011/06/dusek.pdf

Az "Új idősek generációjának" sportolási szokásai a Széchenyi István Egyetemen. Magyar Epidemológia, 2011, 8: S. 44  (Kovácsné Tóth Ágnessel, Budaházi Judittal, Konczosné Szombathelyi Mártával, Zakariás Gézával)

The effect of the reduction of the Hungarian railway network in 2009 on accessibility. – In: Regional Statistics, 2011, 51, Special Issue pp. 29-43.

Az abszolút és relacionális térszemlélet közötti hamis dichotómia. Tér és Társadalom, 2012, 26, 2 pp. 96-100

Letölthető: http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2077/3874

A Debreu-féle neowalrasi általános egyensúlyelmélet antiempirista axiomatizmusa. Közgazdasági Szemle, 2012, 59. évf. pp. 988-1004.

Letölthető: http://epa.oszk.hu/00000/00017/00194/pdf/EPA00017_Kozgazdasagi_szemle_2012_09_03%20Dusek%20Tamas.pdf

Bidimensional Regression in Spatial Analysis. Regional Statistics, 52, Special Issue pp. 61-73

Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2012/dusek.pdf

Thünen Elszigetelt állama: az eredeti munka. Tér és Társadalom, 2013, 27, 3, pp. 28-56

   Letölthető: http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2491/4681

Tomas Sedlacek: A jó és a rossz közgazdaságtana: A Gilgames-eposztól a Wall Streetig című könyvéről. Tér Gazdaság Ember 2013. 2. pp. 147-143.

Letölthető: http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_02.pdf

A mérethatékonyság vizsgálata a helyi kommunális szolgáltatásoknál. Területi Statisztika, 2013, 53. 6. szám 551-562. o. (Czakó Katalinnal, Koppány Krisztiánnal, Poreisz Veronikával, Szalka Évával)
Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2013/06/czako_1.pdf
A kommunális szolgáltatások horizontális integrációja Győr példáján. Területi Statisztika, 2013, 53. 6. szám 563-577. o. (Czakó Katalinnal, Poreisz Veronikával, Szabó Istvánnal)

Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2013/06/czako_2.pdf

On the misuse of probability theory in economics. Tér Gazdaság Ember, 2013, 1, 3, pp. 9-25.

Letölthető: http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_I_evf03.pdf

Development differences among the regions of Hungary. Procedia Economics and Finance, 2014, 9, pp. 264-277. (Lukács Rékával és Rácz Irmával)

Az ELI és az ELI Science Park gazdasági hatásvizsgálata. Területi Statisztika, 2014, 54. 3. pp. 202-219. (Lukovics Miklóssal)

Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2014/03/dusek_lukovics.pdf

Economies of Scale in Local Communal Services in Hungary. Regional Statistics, 2014, 4, pp. 16-27.

Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2014/RS04102.pdf

Economic Impact Analysis of the ELI R&D Infrastructure and Science Park. Journal Mittelforum and Next Europe, 2014, 1. 1. pp. 72-85. (Lukovics Miklóssal)

Letölthető: http://transitionacademiapress.org/jmne/issue/view/3/showToc

Comparison of Air, Road, Time and Cost Distances in Hungary. Tér Gazdaság Ember, 2014, 2, 4, pp. 17-30.

Letölthető: http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_II_evf04.pdf

Gondolatok Hayekről, Keynesről és a Keynes-Hayek vitáról. Tér, Gazdaság, Ember, 2014, 2 évf. 2-3 sz. pp. 9-35.

Letölthető: http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_II_evf02.pdf

A győri járműipari körzet hozzáadott értékének becslése. Területi Statisztika, 2015, 55. 1. pp. 76-87. (Koppány Krisztiánnal, Kovács Norberttel és Szabó Dániel Róberttel)

Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2015/01/dusek.pdf

A megyék és régiók összehasonlítása alakmutatókkal. Területi Statisztika, 2015, 55. 2. pp. 142-156

Letölthető: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2015/02/dusek.pdf

Is There a County Border Effect in Spatial Income Differences in Hungary? Romanian Review of Regional Studies, 2015, 11, 1, pp. 59-68.

Letölthető: http://journals.indexcopernicus.com/issue.php?id=1880&id_issue=879675

A lakókörnyezeti biztonságérzet településtípusok szerinti különbsége Magyarországon. Közép-Európai Közlemények, 8, 3, 101-109

 

Könyvfejezet:

A Közép-Dunántúl gazdasági és iparszerkezeti változása. In: Dőry Tibor-Rechnitzer János: Regionális innovációs stratégiák. OM, Budapest – 2000. pp. 87-96. o.

A felsőoktatás lokális termelésre és jövedelmekre gyakorolt hatása. In: Rechnitzer János – Hardi Tamás (szerk.) A Széchenyi István Egyetem hatása a régió fejlődésére. Szerk:. Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, Győr, pp. 60-71.

A területi mozgóátlag pp. 75-77.; A Moran-féle I és a Geary féle c pp. 144-147.; Térfelosztás és klasszifikáció pp. 200-203.; Térbeli egymásrahatások, szociálfizikai modellek pp. 237-243. In: Nemes Nagy József (szerk.) Regionális elemzési módszerek. ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Regionális Tudományi Tanulmányok 11., 2005

Az egész könyv letölthető innen: http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_11/RTT-11-tartalom.htm

A közszolgáltatások területi és szervezeti hatékonysága és győri integrációja. In: Dusek T. (2014) (szerk.) A városi rendszer működése. Universitas-Győr Nonprofit Kft, Győr, pp. 45-54.

Településméret és mérethatékonyság. In: Lukovics Miklós – Zuti Bence (szerk.) A területi fejlődés dilemmái. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2014, pp. 27-42.

Letölthető: www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=36518

A légi közlekedés. In: Remenyik Bulcsú – Szabó Lajos – Tóth Géza (szerk.) Közlekedésföldrajz és turizmus Magyarországon. Dialóg Campus, Budapest – Pécs, 2014, pp. 60-82.

 

Könyvszerkesztés:

Dusek T. (2014) (szerk.) A városi rendszer működése. Universitas-Győr Nonprofit Kft, Győr

 

 

Jegyzet:

Ökonometria. Universitas-Győr Kht., Győr, 2007, p. 146.

Szalka É. – Dusek T. (2008) Statisztikai példatár I. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr

Szalka É. – Dusek T. (2009) Statisztikai példatár II. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2009, p.

Dusek T. – Páthy Á. (2009) Fejezetek a gazdaság- és társadalomstatisztikából. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2009, p. 160. saját rész:  pp. 8-37. és 83-156.

 

Tanulmánykötet:

Dusek T. (2001) A mezőgazdasági termékek árkülönbségei megyei szinten. - In: Hedonizmus, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kiadványa, Szerk: Bana József, pp. 153-173. (ISSN 0209-4215)

2. Dusek T. (2005) A gazdasági elemzések térszemléletének egyes kérdései. – In: Ünnepi dolgozatok. 15 éves a győri közgazdászképzés. Szerk: Farkas Szilveszter – Solt Katalin, Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, Győr, 2005, pp. 284-291.

3. Dusek T. (2006) A térfelosztás céljai és a térgazdasági modellalkotás egyes kérdései az új gazdaságföldrajzban. – In: Gazdag világ, szegény világ. Fejlődéselméleti koncepciók és a világgazdaság szerkezete. Tanulmányok Babanászisz Szergiosz 70. születésnapjára. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2006, pp. 83-92.

4. Dusek T. – Szalka É. (2008) Agrártermékek területi árkülönbségei Magyarországon. – In: Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. Szerk: Lengyel I. – Lukovics M., Szeged, Egyetemi Kiadó, 2008, pp. 235-247.

5. Dusek T. (2012) A térgazdaságtani modellalkotás két útja: Thünen és Krugman. In: Térszerkezet és területi folyamatok. Tanulmánykötet Rechnitzer János tiszteletére. Szerk: Hardi Tamás – Nárai Márta, MTA KRTK RKI Pécs-Győr, pp. 163-176.

6. Dusek T. (2012) A kelet-közép-európai járműgyártási központok versenyképessége. In: Járműipar és regionális versenyképesség. Szerk: Rechnitzer János – Smahó Melinda, Universitas-Győr Nonprofit Kft. ISBN: 978-963-9819-91-7, pp. 262-293.

 

Konferenciakötet:

A területi árkülönbségek a mezőgazdasági termékek alapján. In: A VEAB régió doktoranduszainak tudományos fóruma, Sopron, 2000, pp. 34-37.

A pénz denacionalizálódása – In: Regionalitás-lokalitás a 21. században. Tanulmánykötet az azonos című konferencia anyagai alapján. Komárom VEAB, 2001, pp. 179-188.

A területi lehatárolások statisztikai következményei. In: Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD), Szeged, 2001, p. 17.

Letölthető (PDF)

Területi jövedelmi folyamatok a kilencvenes években. In: A rendszerváltás (változtatás) mérlege. Tanulmánykötet az azonos című konferencia anyagai alapján. Komárom VEAB, 2002, pp. 183-191.

         Letölthető (PDF)  

Az általános árszínvonal területi eltérésének oka. II. Országos Közgazdaságtudományi Doktorandusz Konferencia előadásai, Miskolc-Lillafüred, 2003. pp. 96-104.

Területi jövedelmi folyamatok Magyarországon. In: Magyar Földrajzi Konferencia, 2004, Szeged CD kiadványa (www.geography.hu) p. 21.

Letölthető innen: http://geography.hu/cdrom/mfk2004/cikkek/dusek_tamas.pdf

Az euró magyarországi bevezetésének elméleti kérdései. In: Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban. Tanulmánykötet az azonos című konferencia anyagai alapján. Komárom VEAB, 2004, pp. 163-172.

Methodological monism and methodological pluralism in economics. In: Pluralism in economics, The 7th Annual Conference of the Association for Heterodox Economics, London, 2005 CD kiadványa, p. 16.

The modifiable areal unit problem in regional economics. In: Land use and water management in a sustainable network society, 45th Congress of the European Regional Science Association, Amszterdam, 2005 CD kiadványa p. 13.

Letölthető innen: http://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa05p357.html

Területi statisztika az oktatásban. In: Magyar Tudomány Ünnepe 2005, Universitas-Győr Kht., pp.184-198.

A kistérségek jövedelmi helyzetének alakulása 1988 és 2003 között: a változás típusai. In: Átalakulási folyamatok Közép- Európában. Szerkesztette: Rechnitzer János, SZE MTDI Évkönyv, 2005

Letölthető innen: http://www.sze.hu/etk/_konferencia/publikacio/Net/eloadas_dusek_tamas.doc

Unsatisfactory connections between former spatial research traditions and the New Economic Geography. In: The 8th Annual Conference of the Association for Heterodox Economics, London, 2006 CD kiadványa, p. 14.

Regional income differences in Hungary – a multi-level spatio-temporal analysis. In: 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, 2006. CD kiadványa

Letölthető innen: http://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa06p284.html

Területi árkülönbségek Magyarországon. In: Európai kihívások IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia kötete, Szeged, 2007, pp. 121-124.

Antiempiricism in economics: the case of neoclassical axiomatism. In: The 10th Annual Conference of the Association for Heterodox Economics, Cambridge, 2008 CD kiadványa

Spatial and methodological problems of New Economic Geography. In: 48th Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, 2008. kiadványa

Differences between geographical space and time spaces: theoretical consequences and Hungarian examples. In: 48th Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, 2008. kiadványa (Szalkai Gáborral)

Regional price differences in Hungary. In: 48th Congress of the European Regional Science Association, Liverpool, 2008. kiadványa (Budaházy Györggyel)

A maastrichti konvergenciakritériumok elméleti indokolatlansága. – In: IV. KHEOPS Tudományos Konferencia Előadáskötet, 2009, pp. 14-20.

The misuse of probability theory in economics. – In: The 11th Annual Conference of the Association for Heterodox Economics, Kingston, 2009 CD kiadványa, p. 16.

A Széchenyi István Egyetem hatása a helyi
munkaerőpiacra. – In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) Évkönyve, II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia tanulmányai, pp. 69-73. (Kovács Norberttel)

A vasúti hálózat csökkentésének hatása a makroregionális elérhetőségre. In: V. KHEOPS Tudományos Konferencia Előadáskötet, 2010, pp. 177-183.

Interspatial price relations and critique of mainstream approach to the monetary union. – In: The 12th Annual Conference of the Association for Heterodox Economics, Bordeaux, 2010 CD kiadványa, p. 9.

Comparison of air, road, time and cost distances in Hungary – In: 50th Congress of the European Regional Science Association, Jönköping, 2010. kiadványa, p. 13.

A megyehatárok jelentősége a jövedelemkülönbségek szempontjából. – In: Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltás és Európai Uniós tagságunk következtében. Tanulmánykötet az azonos című konferencia anyagai alapján. Szerk: Beszteri Béla, Majoros Pál, Zimler Tamás, Komárom VEAB, 2010, pp. 161-170

 

 

Könyvismertetés:

Paul Krugman: Földrajz és kereskedelem. Könyvismertetés. In: Külgazdaság, 2004. 9. sz. pp. 73-76.

Kézirata letölthető (PDF)

Kivétel vagy általános paradigma? (John Sutton: Marshall tendenciái, avagy mit tudhatnak a közgazdászok?) In: Közgazdasági Szemle, 2006. 6. sz. pp. 570-573.

Rédei Mária: Demográfiai ismeretek. – In: Tér és Társadalom, 2006. 3. sz. pp. 123-125.

Stephen T. Ziliak-Deirdre N. McCloskey: The Cult of Statistical Significance. How the Standard Error Costs Us Jobs, Justice, and Lives. University of Michigan Press, Ann Arbor, 2008, 254 (321) oldal. In: Közgazdasági Szemle, 2008. 10. sz. pp. 927-932.

A review of Stephen T. Ziliak and Deirdre N. McCloskey, The Cult of Statistical Significance. How the Standard Error Costs Us Jobs, Justice, and Lives, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2008, – In: Journal of Philosophical Economics, 2009, 2, 2, pp. 121-124.

 

Egyéb szakmai cikk:

A regionális GDP számítás problémái. In: Kisalföldi Gazdaság 2000. március 24.